قوی‌ترین لیزر پرتو ایکس جهان برای اولین بار روشن شد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062918068/%D9%82%D9%88%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%B1-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88-%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D8%B4%D8%AF