ماموریت سرنشین‌دار چین به ماه با «دو موشک» انجام می‌شود

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042214278/%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF