ماه بیشتر از آنچه تصور می‌شد به زمین شبیه است

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041610047/%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%86%DA%86%D9%87-%D8%AA%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%A8%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA