مبتلایان به زوال عقل همچنان می‌توانند بیاموزند

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041408750/%D9%85%D8%A8%D8%AA%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%A7%D9%84-%D8%B9%D9%82%D9%84-%D9%87%D9%85%DA%86%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%AF