متهمان اصلی گرمای هوا شناسایی شدند!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051006016/%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%84%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%88%D8%A7-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%86%D8%AF