مدیر «دفتر فناوری، سیاست و راهبرد» ناسا معرفی شد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402070503129/%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B4%D8%AF