مردم جنوب شرق آسیا ۲۰۰۰ سال قبل ادویه کاری می‌خوردند!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402043119865/%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7-%DB%B2%DB%B0%DB%B0%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D8%AF%D9%88%DB%8C%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF