مردی با 68 آیفون چسبیده به بدن خود در چین دستگیر شد

منبع: https://digiato.com/mobile/customs-caught-man-smuggling-68-iphones