مرغ آزمایشگاهی برای اولین بار در رستوران سرو شد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041207061/%D9%85%D8%B1%D8%BA-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D9%88-%D8%B4%D8%AF