مریخ‌نورد استقامت یک «آووکادو» پیدا کرد!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062515377/%D9%85%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%DB%8C%DA%A9-%D8%A2%D9%88%D9%88%DA%A9%D8%A7%D8%AF%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF