معمای کیهانی که تلسکوپ «جیمز وب» از حل آن درماند

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062716892/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%DB%8C%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D8%B2-%D8%AD%D9%84-%D8%A2%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%AF