معمای یکی از مرموزترین ستاره‌های راه شیری

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062918026/%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DB%8C%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C