مکانیسم عامل بهبود نیافتن زخم‌های دیابتی شناسایی شد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062012603/%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%A8%D9%87%D8%A8%D9%88%D8%AF-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%81%D8%AA%D9%86-%D8%B2%D8%AE%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B4%D8%AF