ناتوانی سیستم گوگل در پیش‌بینی زلزله ترکیه

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050703964/%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%DA%AF%D9%88%DA%AF%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B2%D9%84%D8%B2%D9%84%D9%87-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87