ناسا اعتراف کرد که موشک ماه مقرون‌به‌صرفه نیست

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062012344/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%DA%A9%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%B4%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%B1%D9%88%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%B5%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA