ناسا اولین سالروز فعالیت تلسکوپ جیمز وب را جشن می‌گیرد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042113543/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%AA-%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%88%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D8%AF