ناسا حیات بیگانه را ۵۰ سال پیش پیدا کرد و از بین برد!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060704917/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B1%D8%A7-%DB%B5%DB%B0-%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D9%BE%DB%8C%D8%AF%D8%A7-%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D9%88-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%AF