ناسا دانش‌آموزان را به چالش پرواز بر فراز زمین دعوت کرد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052716980/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B2-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%AA-%DA%A9%D8%B1%D8%AF