ناسا یک گروه زمین‌شناسی را برای ماموریت «آرتمیس ۳» انتخاب کرد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060100689/%D9%86%D8%A7%D8%B3%D8%A7-%DB%8C%DA%A9-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D8%B1%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B3-%DB%B3-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF