نانومواد پیشرفته‌ای که قرار است تصفیه آب را متحول کنند

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051710142/%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%87-%D8%A2%D8%A8-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF