نتایج امیدوار کننده دارویی که پوکی استخوان را درمان می‌کند

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062817295/%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%BE%D9%88%DA%A9%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF