نجات منظومه شمسی در دوران نوزادی از یک انفجار مهیب

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041408982/%D9%86%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B2-%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%87%DB%8C%D8%A8