نظریه جدیدی که نظریات «نیوتن» و «اینشتین» را به چالش کشیده است!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052616763/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%AA%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B4%D8%AA%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%84%D8%B4-%DA%A9%D8%B4%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA