نقش‌آفرینی تلسکوپ جیمز وب در یک مستند جدید

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050201408/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%BE-%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%88%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF