نمایش اجساد «بیگانگان» در کنگره مکزیک!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062214053/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%AC%D8%B3%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9