نگاه تیزبین «جیمز وب» به قمر یخی سیاره مشتری

منبع: https://www.isna.ir/news/1402043120130/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%DB%8C%D8%B2%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AC%DB%8C%D9%85%D8%B2-%D9%88%D8%A8-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D9%85%D8%B1-%DB%8C%D8%AE%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C