نگاه هابل به یک ستاره عصبانی خشن

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050704085/%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%84-%D8%A8%D9%87-%DB%8C%DA%A9-%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B9%D8%B5%D8%A8%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%B4%D9%86