نیروی مرموزی مانع رشد جهان می‌شود

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062716837/%D9%86%DB%8C%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF