هابل یک هیولای کهکشانی را شکار کرد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042415314/%D9%87%D8%A7%D8%A8%D9%84-%DB%8C%DA%A9-%D9%87%DB%8C%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87%DA%A9%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%B1%D8%AF