همکاری ۲ کاوشگر برای حل معمای ۶۵ ساله خورشید

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062817128/%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DB%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D9%84-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%DB%8C-%DB%B6%DB%B5-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF