هند اولین کاوشگر خورشیدی خود را پرتاب می‌کند

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060704750/%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF