هواگرد تخم‌مرغی که هیچکس اجازه ندارد آن را بخرد!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060100244/%D9%87%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%AE%D9%85-%D9%85%D8%B1%D8%BA%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D9%87%DB%8C%DA%86%DA%A9%D8%B3-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%A8%D8%AE%D8%B1%D8%AF