هوش مصنوعی اتاق شما را مرتب می‌کند

منبع: https://www.isna.ir/news/1402082719368/%D9%87%D9%88%D8%B4-%D9%85%D8%B5%D9%86%D9%88%D8%B9%DB%8C-%D8%A7%D8%AA%D8%A7%D9%82-%D8%B4%D9%85%D8%A7-%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF