هیجان دانشمندان درباره نمونه‌ی سیارک «بنو» که به زودی وارد زمین می‌شود

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051005855/%D9%87%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87-%DB%8C-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D9%86%D9%88-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86