هیچ کس در رعایت سلامتی کامل نیست!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402042012571/%D9%87%DB%8C%DA%86-%DA%A9%D8%B3-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B9%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA