واکسن کووید به شکل قرص

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062717002/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D9%86-%DA%A9%D9%88%D9%88%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%D9%82%D8%B1%D8%B5