ورشکستگی در کمین شرکت خالق «چت جی‌پی‌تی»

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052314287/%D9%88%D8%B1%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82-%DA%86%D8%AA-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%AA%DB%8C