ویدیو/ آغاز ساخت ایمپلنت در مغز انسان‌ها توسط ایلان ماسک!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402063019127/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%A2%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%BE%D9%84%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%BA%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9