ویدیو / سگ‌های رباتیک انگلیسی در حال تشخیص تسلیحات جنگ سرد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062012696/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D8%B3%DA%AF-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%AA%D8%B4%D8%AE%DB%8C%D8%B5-%D8%AA%D8%B3%D9%84%DB%8C%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D9%86%DA%AF-%D8%B3%D8%B1%D8%AF