ویدیو / موجودات فضایی سر از مکزیکوسیتی در آوردند

منبع: https://www.isna.ir/news/1402062214378/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%85%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF