ویدیو / پیوند موفقِ ریه‌های طبیعی به بدن‌هایی با اندامِ معکوس

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051911738/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%B1%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D8%B9%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D8%AF%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%D8%B9%DA%A9%D9%88%D8%B3