ویدیو / چرا جنسیت بیشتر ربات‌ها زنانه است؟

منبع: https://www.isna.ir/news/1402051912117/%D9%88%DB%8C%D8%AF%DB%8C%D9%88-%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA