پاکسازی زباله‌های فضایی با ماهواره کم‌هزینه دانشجویی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060301554/%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D9%85-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%DB%8C