چاپ ۳‌بُعدی قلب در فضا راه‌گشای سفر به اعماق منظومه شمسی

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050804516/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%DB%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D9%84%D8%A8-%D8%AF%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%AF%D8%B4%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D9%85%D9%87-%D8%B4%D9%85%D8%B3%DB%8C