چاپ ۳ بعدی و استقرار یک ماهواره ظرف ۹۰ دقیقه!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402082619091/%DA%86%D8%A7%D9%BE-%DB%B3-%D8%A8%D8%B9%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%DA%A9-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%B8%D8%B1%D9%81-%DB%B9%DB%B0-%D8%AF%D9%82%DB%8C%D9%82%D9%87