چراغ‌ خواب فضانوردان ایستگاه فضایی به زمین می‌آید

منبع: https://www.isna.ir/news/1402080100715/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%D8%AF