چرا همه‌ توجه‌ها به قطب جنوب ماه معطوف شده است؟

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060502766/%DA%86%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AA%D9%88%D8%AC%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D9%85%D8%B9%D8%B7%D9%88%D9%81-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA