چربی شکمی می‌تواند از دیابت جلوگیری کند!

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050603599/%DA%86%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%B4%DA%A9%D9%85%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D9%88%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF