چهارمین مانور فضاپیمای هند برای رسیدن به ماه انجام شد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050100181/%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%87%D9%86%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%B4%D8%AF