چین نسل جدید ماهواره‌های رصد آب‌های زمین را پرتاب کرد

منبع: https://www.isna.ir/news/1402082719372/%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B3%D9%84-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A2%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D8%B1%D8%AF